Regulamin dla odwiedzających Astrobazę w czasie pandemii Covid-19

1. Zwiedzający są zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

2. Zwiedzający są zobowiązani do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z Astrobazy.

3. Zakrywania nosa i ust maseczką nie stosuje się w przypadku dziecka które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to zły stan zdrowia.

4. W czasie pobytu na terenie Astrobazy prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości zgodnie z wytycznymi GIS.

5. Osoby przebywające na terenie Astrobazy zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników Astrobazy.

6. Zwiedzanie jest możliwe w grupach liczących maksymalnie „10” osób, chyba że grupa stanowi rodzinę (osoby wspólnie zamieszkujące, jednak nie więcej niż „20” osób).

7. Dzieci do lat 13 korzystają z budynku pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność.

8. Korzystanie z urządzeń Astrobazy jest możliwe tylko za zgodą i pod kontrolą pracowników Astrobazy.

9. Zabrania się osobom zwiedzającymi korzystającym z obserwatorium, samodzielnego włączania i obsługiwania teleskopów, obrotowej kopuły, komputerów oraz innych urządzeń zasilanych energią elektryczną.

10. Wszelkie zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze budynku.

11. Wizyta w Astrobazie jest możliwa jedynie po wcześniejszym się zapisaniu na planowane obserwacje w specjalnym module do tego przygotowanym, który znajduje się na stronie astrobaza.radom.pl.

12. Astrobaza jest dostępna również dla grup zorganizowanych, których liczebność nie powinna przekroczyć „20” osób. Grupy zorganizowane rezerwują wizytę dzwoniąc pod nr telefonu znajdujący się na głównej stronie astrobaza.radom.pl.

13. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Astrobazy.

14. Wejście do kopuły może się odbywać tylko w obecności lub za zgodą pracowników Astrobazy. Maksymalna liczba gości znajdujących się w kopule nie może przekraczać „3” osób.

15. Na podeście przy teleskopie głównym może stać tylko jedna osoba.

16. W czasie przebywania w kopule obserwatorium zabrania się stawania na schodach znajdujących się w kopule.

17. Zabrania się wspinania i wyglądania poza barierki bezpieczeństwa na tarasie Astrobazy.

18. Zabrania się spoglądania na Słońce przez przyrządy optyczne do tego nie przystosowane, gdyż grozi to utratą wzroku.

19. Zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu.

20. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren obserwatorium.

21. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek wyposażenia Astrobazy.

22. Zabrania się przyprowadzania na teren Astrobazy zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników).

23. Zabrania się wnoszenia na teren Astrobazy materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

24. Zabrania się wnoszenia na teren Astrobazy rowerów, deskorolek, hulajnóg itp. Oraz jazdy na nich (przed budynkiem Astrobazy znajdują stojaki rowerowe).

25. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i agitacji politycznych.

26. Zastrzega się prawo do nieudostępniania Tarasu Astorobazy odwiedzającym w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

27. Osobami odpowiedzialnymi za Astrobazę i jego wyposażenie są pracownicy zatrudnieni na potrzeby działalności obserwatorium.

28. Zastrzega się możliwość zamknięcia Astrobazy w te dni i godziny, które określone są na stronie internetowej astrobaza.radom.pl

29. Teren Astrobazy objęty jest systemem monitoringu.

30. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Astrobazy oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej astrobaza.radom.pl .

31. Osoby znajdujące się na terenie Astrobazy są zobowiązane do przestrzegania w/w Regulaminu.

32. Nieprzestrzeganie w/w Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Astrobazy.

33. Astrobaza zastrzega sobie do zmian niniejszego Regulaminu.

Astrobaza na YouTube

Astrobazę w Radomiu wspierają: